νεοφυής επιχειρηματικότητα

Στόχος

Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, τα οποία:

 • είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
 • ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος.

Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μόνο στους επιλέξιμους ΚΑΔ, στο διάστημα από την ηλεκτρονική υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.

Επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ δικαιούχων της ίδιας ή και διαφορετικών κατηγοριών από τις προαναφερόμενες, με σκοπό την ίδρυση εταιρείας (εκτός νομικής μορφής Α.Ε.). Αποκλείονται από τα εταιρικά σχήματα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.

Η μεταβολή ΚΑΔ στους ήδη ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα δεν συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης. Οι δικαιούχοι της δεύτερης κατηγορίας θα πρέπει να διακόψουν την ατομική τους δραστηριότητα και να δημιουργήσουν εταιρικό σχήμα με διαφορετικό ΚΑΔ από αυτόν της έως τώρα ατομικής τους επιχείρησης.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Προτεραιότητας του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ):

 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υγεία – Φάρμακα
 • Υλικά – Κατασκευές

Προϋπολογισμός

 • 15.000 – 60.000 ευρώ

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης του δικαιούχου. 

Περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 17/3/2016 έως 27/4/2016

Η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου ξεκινάει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του και μπορεί να διαρκέσει έως 24 μήνες.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • ο αναγκαίος  επαγγελματικός παραγωγικός  εξοπλισμός και η διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της ΕΜΕ),
 • το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, κοινόχρηστα δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία),
 • τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.α.),
 • οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης,
 • προμήθεια αναλωσίμων
 • ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου
 • το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ),
 • δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας,
 • οι αμοιβές τρίτων.