αναβάθμιση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Στόχος

Η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας και τον τουρισμό, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά  τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές. Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως την 31.1.2015

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω Τομείς

Προτεραιότητας του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ):

 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υγεία – Φάρμακα
 • Υλικά – Κατασκευές

Προϋπολογισμός Έργων – Ενίσχυση

Εντάσσονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης 15.000€ έως 200.000 €.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 40% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 07.04.2016-20.05.2016

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών καθώς και του εξοπλισμού τους,
 • οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος,
 • δαπάνη εγκατάστασης συστήματος ΑΠΕ – Net Metering. Ενημερωθείτε εδώ.
 • ανάπτυξη & πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για την μεταφορά τεχνογνωσίας
 • δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint‐Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.
 • πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).
 • μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.