επιλέξιμες δαπάνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/m2)
1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Ι ΙΙ
Συντελεστής Θερμοπερατότητας U [W/(m2 . K)] 2 ≤ U ˂ 3,2 U < 2,0
1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα- Παράθυρο 370 440
1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα 300 350
1.B1 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα – Παράθυρο 470 540
1.B2 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα 390 440
1.Γ1 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα – Παράθυρο 250 270
1.Γ2 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα 180 240
1.Δ Μόνο υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου)* 135 155
1.Ε1    Εξωτερικό    προστατευτικό    φύλλο    (σύστημα   Κουτί–Ρολό,   ή
Εξώφυλλο)**  ****
140
1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης***  **** 25
2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
Θερμική Αντίσταση R[(m2.K)/W]
0,9  ˂ R ≤ 1,8 R > 1,8
2.A Εξωτερική θερμομόνωση δώματος 44 48
2.Β Θερμομόνωση κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη 17 25
2.Γ1 Θερμομόνωση κελύφους, εξωτ. Τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα 45 55
2.Γ2 Θερμομόνωση κελύφους, εξωτ. Τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα 29 35
* Στην περίπτωση αυτή ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει στο Έντυπο Καταγραφής παρεμβάσεων (Παρ. VI) να δηλώνει το συνολικό U που επιτεύχθηκε με το υλικό που
τοποθετήθηκε, προκειμένου να γίνει η ένταξή του σε κάποια από τις δύο κατηγορίες δαπάνης.
** Συμπληρωματικές επεμβάσεις  (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος)
*** Συμπληρωματικές επεμβάσεις  (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος ή παρεμβάσεις θερμομόνωσης της κατηγορίας 2)
**** Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως συντελεστή θερμοπερατότητας U. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων  επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατηγορία U Ι

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/μονάδα)
3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ I II III IV V VI VII VIII
Ισχύς P(kW) P≤8 8<P≤12 12<P≤20 20<P≤35 35<P≤50 50<P≤100 100<P≤200 P>200
3.Α Σύστημα καυστήρα – λέβητα Πετρελαίου 4,5 6,4 8,3 11 14,5 21,5
3.Β Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου /
Υγραερίου
2,5 3,5 5,9 11 15,5 20,8
3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / max 55oC) 5,7 6,6 9,4 13,7 22,8 25
3.Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας 4,9 6,1 9,1 13,3 23,1 25
3.Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ) 14.000 21.000 25.000
3.ΣΤ Σύστημα λέβητα βιομάζας – πελλέτας ξύλου/ Ενεργειακό τζάκι* 6.900 7.200 9.400 13.200 25.000
3.Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split) για θέρμανση/ ψύξη χώρου ** (Κατηγορίες δαπάνης βάσει της ψυκτικής ισχύος split unit σε kW) P≤2.6 2.6<P≤3.5 P>3.5
850 1.100 2.000
3.H Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης *** 700€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 7.000€ για πολυκατοικία
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ
4.Α Ηλιακό θερμοσυφωνικό σύστημα συλλέκτη –
ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ *** ****
1.100€  ανά αίτηση
4.Β Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας*** **** 3.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 6.000€ για πολυκατοικία
4.Γ Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου***
****
10.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 25.000€ για πολυκατοικία
4.Δ Αντλία θερμότητας*** 1.500€ ανά αίτηση
* Για τα ενεργειακά τζάκια οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται στις κατηγορίες ισχύος I ως και IV.
** Με μέγιστο την τοποθέτηση 3 μονάδων
*** Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως ισχύος. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων  επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατηγορία ισχύος Ι
**** Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός της παρέμβασης 4.Γ με τις 4.Α και 4.Β