επιλέξιμες δαπάνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/m2)
1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝΙΙΙ
Συντελεστής Θερμοπερατότητας U [W/(m2 . K)]2 ≤ U ˂ 3,2U < 2,0
1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα- Παράθυρο370440
1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα300350
1.B1 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα – Παράθυρο470540
1.B2 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα390440
1.Γ1 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα – Παράθυρο250270
1.Γ2 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα180240
1.Δ Μόνο υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου)*135155
1.Ε1    Εξωτερικό    προστατευτικό    φύλλο    (σύστημα   Κουτί–Ρολό,   ή
Εξώφυλλο)**  ****
140
1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης***  ****25
2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
Θερμική Αντίσταση R[(m2.K)/W]
0,9  ˂ R ≤ 1,8R > 1,8
2.A Εξωτερική θερμομόνωση δώματος4448
2.Β Θερμομόνωση κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη1725
2.Γ1 Θερμομόνωση κελύφους, εξωτ. Τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα4555
2.Γ2 Θερμομόνωση κελύφους, εξωτ. Τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα2935
* Στην περίπτωση αυτή ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει στο Έντυπο Καταγραφής παρεμβάσεων (Παρ. VI) να δηλώνει το συνολικό U που επιτεύχθηκε με το υλικό που
τοποθετήθηκε, προκειμένου να γίνει η ένταξή του σε κάποια από τις δύο κατηγορίες δαπάνης.
** Συμπληρωματικές επεμβάσεις  (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος)
*** Συμπληρωματικές επεμβάσεις  (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος ή παρεμβάσεις θερμομόνωσης της κατηγορίας 2)
**** Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως συντελεστή θερμοπερατότητας U. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων  επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατηγορία U Ι

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/μονάδα)
3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣIIIIIIIVVVIVIIVIII
Ισχύς P(kW)P≤88<P≤1212<P≤2020<P≤3535<P≤5050<P≤100100<P≤200P>200
3.Α Σύστημα καυστήρα – λέβητα Πετρελαίου4,56,48,31114,521,5
3.Β Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου /
Υγραερίου
2,53,55,91115,520,8
3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / max 55oC)5,76,69,413,722,825
3.Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας4,96,19,113,323,125
3.Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)14.00021.00025.000
3.ΣΤ Σύστημα λέβητα βιομάζας – πελλέτας ξύλου/ Ενεργειακό τζάκι*6.9007.2009.40013.20025.000
3.Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split) για θέρμανση/ ψύξη χώρου ** (Κατηγορίες δαπάνης βάσει της ψυκτικής ισχύος split unit σε kW)P≤2.62.6<P≤3.5P>3.5
8501.1002.000
3.H Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης ***700€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 7.000€ για πολυκατοικία
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ
4.Α Ηλιακό θερμοσυφωνικό σύστημα συλλέκτη –
ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ *** ****
1.100€  ανά αίτηση
4.Β Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας*** ****3.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 6.000€ για πολυκατοικία
4.Γ Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου***
****
10.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 25.000€ για πολυκατοικία
4.Δ Αντλία θερμότητας***1.500€ ανά αίτηση
* Για τα ενεργειακά τζάκια οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται στις κατηγορίες ισχύος I ως και IV.
** Με μέγιστο την τοποθέτηση 3 μονάδων
*** Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως ισχύος. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων  επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατηγορία ισχύος Ι
**** Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός της παρέμβασης 4.Γ με τις 4.Α και 4.Β