διαδικασία

Στην πρώτη φάση της διαδικασίας, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην DIAS financial & energy, οι άνθρωποι της οποίας θα αναλάβουν τη διεκπεραίωση του αιτήµατός τους.

εξοικονόμηση κατ οίκον διαδικασία (στάδιο 1):

Η πρώτη ενέργεια που αφορά το πρόγραµµα, είναι η αίτηση στις συνεργαζόµενες τράπεζες προκειµένου να γίνει ο πιστοληπτικός έλεγχος του ενδιαφερόµενου. Μετά την οικονοµική προέγκριση, διενεργείται η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της οικίας προκειµένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Επιλέξιµες είναι οι παρεµβάσεις που πραγµατοποιούνται µετά την έκδοση του ΠΕΑ της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης.

εξοικονόμηση κατ οίκον διαδικασία (στάδιο 2):

Στη δεύτερη φάση, οι δυνητικά Ωφελούµενοι υποβάλλουν σε συνεργαζόµενο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραµµα. Διενεργείται έλεγχος των στοιχείων και δικαιολογητικών της αίτησης από το χρηµατοπιστωτικό οργανισµό και προωθείται προς έγκριση στο Δικαιούχο (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.).

εξοικονόμηση κατ οίκον διαδικασία (τελικό στάδιο):

Μετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων, οι Ωφελούµενοι απευθύνονται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ. Βάσει του νέου ΠΕΑ και κατόπιν της διαπίστωσης επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράµµατος καταβάλλονται στους Ωφελούµενους τα κίνητρα του προγράµµατος. Το σύνολο της δαπάνης για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων καλύπτεται από το Πρόγραµµα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράµµατος.

Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται µέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράµµατος ανά Περιφέρεια.