ενίσχυση της ίδρυσης & λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων

Σύνοψη Προγράμματος

Δικαιούχοι: Κατηγορία Α – Νέες Τουριστικές Επιχειρήσεις (επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την 8/11/2017 και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση).
Κατηγορία Β – Επιχειρήσεις Τουριστικών Καταλυμάτων (χωρίς σήμα λειτουργίας και κύκλο εργασιών, με επιλέξιμο ΚΑΔ και άδεια δόμησης για το κατάλυμα μέχρι την 8/11/2017).

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:
1. Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα
2. Μη Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα
3. Τουριστικά Γραφεία
4. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
5. Λοιπές Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Τουρισμού

Προϋπολογισμός Δράσης: 120 εκατομμύρια ευρώ
Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός: 25.000 – 400.000 €
Ποσοστό Επιδότησης: έως 50%

Ενδεικτικές Επιδοτούμενες Δαπάνες: Κτιριακές δαπάνες, Δαπάνες Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου, Μηχανήματα -Εξοπλισμός, Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος, Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, Προβολή – Προώθηση, Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού, φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου, Λογισμικά, Μεταφορικά μέσα, Αμοιβές Συμβούλων.

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών7/11/2017 (ημερομηνία προκήρυξης της δράσης)

Διάρκεια υλοποίησης έργου: έως 30 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης

Προκαταβολή: έως 40% της εγκεκριμένης επιχορήγησης

Έναρξη και διάρκεια υποβολών: Από 18/12/2017 έως 28/03/2018

Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής: Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 30% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδίους πόροι ή/και δάνειο (έγκριση δανείου ή τραπεζική βεβαίωση για την πρόθεση δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου).

Για τον αναλυτικό οδηγό του Προγράμματος πατήστε εδώ.